20 بهمن 1399

یادداشت صنفی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری سراب: 

پرستاران و استرس اعتبار بخشی

پرستاران و استرس اعتبار بخشی

ملکی: پرستاران بابت پیگیری های انجام شده جهت پرستاران تشکر می کنند ولی در این راستا تقاضاهایی هم دارند ازجمله این مطالبات این است که بار اضافه اعتبار بخشی و سنجه های آن بر پرستاران تحمیل نشود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری؛ یاداداشت صنفی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری سراب به شرخ ذیل است:

این روزهای سخت به مدد همراهی مردم و تلاش پرستاران سپری می شود، کم کم شاهد این هستیم که استرس کرونا در بین کادر درمان کمتر شده ولی پرستاران نوعی دیگراز استرس هایشان هنوز ادامه دارد.

استرسی به نام اعتباربخشی این روز ها پرستاران کشور را درگیر کرده است و به هر بیمارستان کشور که سر بزنیم، یک عده جزوه می نویسند یک عده جزوه حفظ می کنند و... و این خود موجب کاهش کیفیت خدمت رسانی به بیماران میشود.

پرستاران بابت پیگیری های انجام شده جهت پرستاران تشکر می کنند ولی در این راستا تقاضاهایی هم دارند ازجمله این مطالبات این است که بار اضافه اعتبار بخشی و سنجه های آن بر پرستاران تحمیل نشود. 

اگر سنجه ها را در خدمت رسانی به بیماران ارزیابی کنیم به این نتیجه میرسیم که بیماران علاوه بر مشکلاتی که دارند چه نیازی هست،که اسم پرستار را حفظ کنند و مثالهایی از این دست ...، در واقع اسم پرستار به درمان بیمارکمک نمی کند بلکه باید در این زمینه کیفیت مراقبت بالینی را سنجید.

بنابر این در خواست داریم مسئولین، پرستاران را از بابت سنجه ها اعتبار بخشی دریابند تا استرس این کار بر استرس بیماری اضافه نشود.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته