نام واحد داخلی نام واحد داخلی
حوزه ریاست خ. موسی پور 301 معاون فنی، آموزشی و پژوهشی ، مدیر واحد بین المللی آ. نجاتیان  209
معاون توسعه  آ. عزیزی 305 کارشناس بین المللی خ . رفیعی 217
کارشناس معاونت توسعه خ. بی صدا 210 مدیر انفورماتیک آ. ترکاشوند 212-213
مدیر اداری آ. سرمدیان  211    
کارشناس امور مالی آ. شکرگذار 109 مدیر آموزش آ.دکتر رازانی 125
کارشناس امور مالی آ. دهقانی  107 کارشناس معاون فنی خ. سیدرضایی  219
کارشناس امور مالی خ. خسروی  105 کارشناس آموزش آ.سرمدیان 102
کارشناس عضویت خ. غفاری 223 کارشناس آموزش آ.حضرتقلی 118
کارشناس عضویت خ .طاهر  204 کارشناس آموزش خ.فخار 103
کارشناس حوزه فرهنگی و رفاهی خ. جوهری 202 خ. کریمی 128
کارشناس دبیرخانه خ . نجارلو  205 مدیر واحد فرهنگی آ.پازوکی 117
مدیر روابط عمومی آ. مردم  215 کارشناس بازنشستگی خ.شایانی 100
کارشناس روابط عمومی آ. پاشازاده  201 حراست  و هیات ارزیابی  آ.عیوض زاده 110
کارشناس روابط عمومی خ.اسلامی  207 مدیر امور هیات مدیره ها آ.فاطمی 216
مدیر واحدحقوقی آ. نظری 117 کارشناس معاونت برنامه ریزی و امور مجلس آ.منتظریان 146
کارشناس واحدحقوقی خ.وفا 135