8 شهریور 1400

کمیسیون حقوقی شورایعالی نظام پرستاری برگزار گردید

کمیسیون حقوقی شورایعالی نظام پرستاری برگزار گردید

نشست کمیسیون حقوقی شورایعالی نظام پرستاری با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری؛ نشست کمیسیون حقوقی شورایعالی نظام پرستاری با حضور اعضای این کمیسیون در ساختمان نظام پرستاری برگزار شد.
 
احمدی رییس کمیسیون حقوقی شورایعالی در این خصوص گفت: کمیسیون های شورایعالی  ارکان اصلی شورایعالی هستند که مسائل اصلی و مبتلا به جامعه پرستاری باید در آنها مطرح و دسته بندی شود، کمیسیون حقوقی با مشارکت فعال جمعی از اعضای با تجربه شورایعالی و تنی چند از نخبگان جامعه پرستاری از بدو دوره پنجم به شکل مستمر اقدام به تشکیل جلسات نموده و نتیجه آن‌ به صحن شورایعالی ارائه شده است.

مصوبات کمیسیون حقوقی شورایعالی نظام پرستاری به شرح زیر است: 

1- دستورالعمل نحوه ثبت مجوز اتباع خارجی با تغییرات ذیل مصوب شد:
الف- طراحی سامانه ثبت مجوز اتباع خارجی (مجزی از سامانه عضویت)
ب- اخذ تعهد از اتباع پیش از صدور کارت جهت شرکت در آموز¬های مداوم و اطلاع رسانی به سازمان جهت تمدید و یا لغو مجوز
ج- صدور کارت با محتوا و شکل ظاهری متفاوت از کارت عضویت با قید شماره مجوز بر روی کارت برای اتباع         غیر ایرانی 

2- دستورالعمل ثبت فرم امضاء برای پرستاران در سامانه عضویت به تصویب رسید.

3- دستورالعمل شرایط احراز اعضاء پرستار هیات های انتظامی با شرایط ذیل تصویب شد:

الف_ استعلام اعضاء پرستار هیاتهای انتظامی در مرحله تجدیدنظر و عالی پزشکی و تایید ایشان از سازمان

4- موضوع محکومیت¬های پرستاران و اینکه چه اقدامی در این خصوص انجام شود و آراء چه طور بایگانی شود در جلسه آتی کمیسیون حقوقی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

5- موضوع بازنشستگی پیش از موعد و قانون مشاغل سخت و زیان آور که اخیرا در مجلس رد شد، در جلسه آتی کمیسیون حقوقی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

6- برگزاری منظم  جلسات کمیسیون حقوقی در هر ماه .

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته