دات نت نیوک

تعريف سازمان

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، سازماني مستقل داراي هويت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف مقرر در قانون تشكيل گرديده است. و در حال حاضر بالغ بر 000/100 پرستار به طور داوطلبانه عضو اين سازمان هستند.

اهداف سازمان

- تلاش براي حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاري.

- كوشش در جهت برقراري، حفظ وحمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرستاران.

- تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران.

- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف و نوع خدمات پرستاران.

- تلاش در جهت اجراي موازين و ارزش‏هاي اسلامي در بخش پرستاري.

- كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات و اخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري.

- همكاري با سازمانها و مؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بينالمللي.

 

وظايف  و اختيارات

 - همكاري در تهيه و تعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري.

-  همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستاري در دانشگاههاي كشور.

- تلاش به منظور ارتقاء كيفي مهارتها و دانش فارغالتحصيلان پرستاري.

- كمك به ايجاد و گسترش زمينه‏هاي پژوهشي وتحقيقات علمي پرستاري در كشور و استفاده مفيد و كارآمد از دستاوردهاي اين تحقيقات.

- همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات و شرح وظايف رده‏هاي مختلف پرستاري.

- همكار براي نظارت، كنترل وارزشيابي نحوه ارايه خدمات و رعايت قوانين و مقررات پرستاري.

- تعيين ضوابط براي صدور، تمديد يا لغو كارت عضويت در سازمان.

- همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي، تحقيقاتي و حرفه‏اي با سازمانهاي قانوني داخل كشور و نيز با ساير كشورها و مجامع علمي و حرفه‏اي بينالمللي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و خدماتي پرستاري.

 

اهداف، وظایف

-  ارائه گزارش كارشناسي در مورد تخلفات پرستاري كه از سوي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مشاوره به اين سازمان ارجاع گرديده است.

-  همكاري در تدوين مقررات براي تأمين حقوق حرفه‏اي، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعي پرستاران