دات نت نیوک
16 دی 1397
بدنه پرستاری پیگیر مطالبات صنفی باشد/ ضرورت انسجام پرستاران

رئیس نظام پرستاری دورود عنوان کرد؛

بدنه پرستاری پیگیر مطالبات صنفی باشد/ ضرورت انسجام پرستاران

رئیس نظام پرستاری شهرستان دورود، خواستار پیگیری مطالبات بر زمین مانده پرستاری از طریق مراجع قانونی و قضائی  شد.

11 بهمن 1396
تبعات عدم اجرای تعرفه پرستاری/ انتقاد از کمیسیون تلفیق

رئیس نظام پرستاری دورود هشدار داد؛

تبعات عدم اجرای تعرفه پرستاری/ انتقاد از کمیسیون تلفیق

رئیس نظام پرستاری شهرستان دورود، نسبت به تبعات عدم اجرای تعرفه پرستاری هشدار داد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق از مزایای این قانون آگاه نبوده اند.

RSS