دات نت نیوک
30 دی 1397
سنگ اندازی در مسیر بازنشستگی پرستاران

رئیس نظام پرستاری رامسر مطرح کرد؛

سنگ اندازی در مسیر بازنشستگی پرستاران

رئیس نظام پرستاری رامسر، از سنگ اندازی در مسیر اجرای قانون بازنشستگی پرستاران، انتقاد کرد.

19 دی 1397
سنگ اندازی در مسیر بازنشستگی پرستاران/ قانون را دور می زنند

رئیس نظام پرستاری رامسر مطرح کرد؛

سنگ اندازی در مسیر بازنشستگی پرستاران/ قانون را دور می زنند

رئیس نظام پرستاری رامسر، نسبت به مخالف دانشگاه های علوم پزشکی با بازنشستگی پرستاران دارای 25 سال سابقه انتقاد کرد.

RSS