دات نت نیوک

Enter Title

 

 

 

         1       

آقای  حمید رضا عزیزی 

رئیس هیئت مدیره 

      2

آقای  روح اله سرانجام 

نائب رئیس هیئت مدیره

      3

خانم کبری داوودی

دبیرهئیت مدیره

      4

آقای محمد حاجی خانی -  خانم ثریا نظیری

 کمیسیون آموزشی 

      5

خانم  طیبه حسین پور

کمیسیون فرهنگی و رفاهی 

     6

آقای  کیوان جواهر

مسئول امور مالی

      7

خانم پوران دخت سقایی نژاد بندری

کمیسیون پایش و نظارت

      8

خانم خورشید سلطانی ثانی

روابط عمومی