دات نت نیوک

Enter Title

شورای حل اختلاف شعبه 48 پرستاران اصفهان

شورای حل اختلاف شعبه 48 پرستاران اصفهان شنبه ها از ساعت 14 تا 18 دردفتر نظام پرستاری فعال می باشد . از پرستاران عزیز خواهشمند است در پرونده شکواییه خود عنوان پرستار را قید کنند تا پرونده آنها به شعبه 48 ارجاع اده شود. اعضای این شورا آقایان

اسکندری، نصر اصفهانی، جعفری، میرازایی می باشداختلافات گروه پرستاران در شورای حل اختلاف راحتر بررسی می شود

عباس اسکندری رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری اصفهان با تأکید بر لزوم گسترش فعالیت شوراهای حل اختلاف در سایر استانها گفت :  وقتی یکی از طرفین اختلاف پرستار باشد پرونده آنها به شورای حل اختلاف نظام پرستاری ارجاع داده می شود. شعبه 48 شورای حل اختلاف پرستاران در سال 1391 شروع به فعالیت نمود و تا به حال توانسته مشکلات پرستاران را به نحو تخصصی و حرفه ای تر بررسی نماید و راحتر توافق طرفین حاصل شود

اسکندری فعالیت شورای حل اختلاف در حوزه پرستاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود : در جلسات این شورای، مسائل کارشناسی و حقوقی به طرفین گوشزد می شود و بر اساس مستندات قانونی معمولا توافق حاصل می شود ولی در غیر اینصورت، موضوع جهت رسیدگی به مراجع بالاتر ارجاع داده می شود.

اسکندری تأکید داشت شرط ارجاع پرونده به این شعبه، ثبت شغل پرستاری در پرونده دادخواست می باشد. شعبه 48 شورای حل اختلاف نظام پرستاری اصفهان روزهای شنبه از ساعت 14 تا 18 فعال می باشد