دات نت نیوک

نفیسه سادات سیدرضا دولابی

کارشناس حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

شرح وظایف، مسوولیت ها و اختیارات

1- کارشناس مسئول حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری

2- کارشناس مسئول آموزش مداوم سازمان نظام پرستاری: تنظیم ساعت و برنامه کلاس/ هماهنگی با اساتید برنامه/  اخذ مجوز های بازآموزی /ثبت نام شرکت کنندگان کلاس ها/ تایید گواهی های شرکت کنندگان

3- گزارش گیری روزانه اتوماسیون اداری /سامانه پیام و سایت مقالات معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

4- پیگیری نامه های که به این بخش و اینجانب ارجاع می شود

5- فکس و ایمیل نامه های مربوط به حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

6- هماهنگ کننده جلساتی که توسط این معاونت برگزار می شود : جلسات شورای اعتباربخشی و بهبود کیفیت/ جلسات آموزشی، پژوهشی و جلسات با مدیران پرستاری و مسئولین و...

7- ارتباط با مدیران پرستاری بیمارستانهای تهران در مورد نحوه برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی

8- ارتباط با هیأت مدیره های نظام پرستاری  در مورد نحوه برگزاری کلاس های آموزشی

                                                                                                            9- اجرای دستورات مقام مافوق:

الف- تایپ دعوتنامه/ تایپ صورتجلسه/ تایپ دستور کار جلسات

ب- ارسال دعوتنامه از طریق فکس/ سامانه پیام /تلفن

ج- گزارش گیری روزانه سامانه پیام شورای عالی

د- پیگیری نامه های شورای عالی و ارجاع به مسئولین مربوطه

ه- بایگانی نامه های شورای عالی در فایل های مربوطه

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.