دات نت نیوک

اعضای شورای نشر


- دکتر اصغر دالوندی/ رئیس کل سازمان

- آقای شریفی مقدم / معاون پشتیبانی و مدیر مسؤول سازمان

- خانم دکتر پاشایی/ معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان

- خانم دکتر بهرام پوری/ مدیر آموزشی و پژوهشی سازمان

- خانم سمیه توفیقی/ مدیر داخلی انتشارات