دات نت نیوک

تفسیر نوار قلب پایه


اهداف

نرمالECG 1-اصول الکتروکاردیوگرافی 2-ریتم سینوسی 3-محاسبه ریتم 4-قوانین و محاسبه محورها 5- اریتمی های سینوسی 6-اریتمی های دهلیزی 7-اریتمی های گره دهلیزی بطنی 8-اریتمی های بطنی 9-بلوکهای شاخه ای هیپرتروفی ها 10-تغییرات نوار درایکسمی 11-تغییرات نوار انفارکتوس میوکارد

 

کلاس‌های مدون در تقویم آموزشی