دات نت نیوک

CCU

 

سرفصل

  • جلسه اول : اصول مراقبت دربخشهای ویژه ، Assessment دربیماران قلبی ، مبانی الکتروکاردیوگرام (آناتومی،فیزیولوژی قلب،پتانسیل غشاء و...)، دیس ریتمی های سینوسی، دهلیزی وجانکشنال 8.30 الی 12.30

  • جلسه دوم : دیس ریتمی های بطنی(راههای تشخیصی، درمانی وافتراقی)، بلوکهای شاخه ای وبلوکهای دهلیزی بطنی، تشخیص افتراقی (wide complex tachycardia)، هیپرتروفیهای قلبی - تغییرات الکتروکاردیوگرام در اختلالات الکترولیتی ومسمومیت های دارویی 8.30 الی 12.30

  • جلسه سوم : سندرم های قلبی و تغییرات الکتروکاردیوگرام، سندرم کرونری حادوآنفارکتوس میوکارد، عوارض آنفارکتوس میوکارد، داروهای مهم قلبی وآنتی آریتمیک، آنتی کواگولانت ها 8.30 الی 12.30

  • جلسه چهارم : نارسایی قلبی، ضربان سازها(Heart devices)  هیپرتانسیون واقدامات پرستاری ودرمانهای دارویی، کارگاه آموزشی الکتروکاردیوگرام، آزمون نهایی 8.30 الی 12.30

 

کلاس‌های مدون در تقویم آموزشی