دات نت نیوک
X

برنامه ریزی و هدایت کلیه فعالیت های فرهنگی، فوق برنامه و اجتماعی از پیش بینی، طراحی تا فرآیند های اجرایی را بر عهده دارد.