دات نت نیوک

اعضای هیئت مدیره

 

آقای محمد مهدی بطیار

 
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پرستاری

مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری


 

آقای سید علی اکبر میر احمدی

عضو تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

 دبیر کمیته گزینش استاد

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی 5 آذر

نائب رئیس سازمان نظام پرستاری

 


 

خانم مریم خاری

سوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی 5 آذر

دبیر سازمان نظام پرستاری 

آقای عبدی کر

مدیر پرستاری بیمارستان امام خمینی آق قلا

عضو هیئت مدیره سازماننظام پرستاری


 

آقای آصف مقصودلو

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری  

آقای اشکان اقبال

کارشناس پرستاری بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری 

آقای حسین بزی

مدیر عامل بیماران خاص استان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری 

آقای آرش آزاد فرزین

تکنسین اتاق عمل بیمارستان بندرگز

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری 

خانم سکینه خان بیکی

بهیار مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان

عضو هیئت مدیره سازماننظام پرستاریكليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.