دات نت نیوک

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب
اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور


‌ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها
مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند
مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین
حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت
یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل
بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و
استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه
معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از
لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند.
‌خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان
آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.


1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40%
نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای انجام کار‌حداقل سه و حداکثر شش سال و
درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب
درجات فوق به جمع سنوات‌خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه
معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.


2 - در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط
خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء‌و یا کاهش تواناییها برای انجام
کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل
پنج و حداکثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.
3 - در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین
20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها برای‌انجام کار حداقل دو و حداکثر
سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به
تناسب درجات فوق به سوابق‌خدمت مستخدم اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و‌درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش
توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی
معتمد متشکل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با
معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی ‌بر
اساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
‌تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده 79 قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن
در قوانین دستگاههای مذکور در این لایحه ازکارافتاده‌می‌شوند، حداقل سه سال به
سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که
با ارفاق مذکور، خدمت‌این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده
سال منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز
ناراحتیهای جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌حداقل بیست سال سابقه خدمت بر
اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
‌تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و
استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1367.9.9 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

kusadasi escort
huluhub.com