دات نت نیوک

تنظیمات گالری

گالری را برای بهترین حالت نمایش تنظیم کنید

Select the type of display to display gallery media:

Select galleries to show images from:
Select meida display mode:

انتخاب دسته:

انتخاب گالری:

Select last modified gallery:

Select the type of Lightbox:

انتخاب تم lightbox:

Lightbox image options:
شامل jQuery:
Jpeg quality.

ویرایش یکپارچه سازی

Chameleon Gallery

Select the layout type:
Predefined settings
Example 01
Load
Example 02
Load
Example 03
Load
Example 04
Load
Example 05
Load
Example 06
Load
Example 07
Load
Example 08
Load
Example 09
Load
Example 10
Load
Example 11
Load
Example 12
Load
Example 13
Load
Example 14
Load
Example 15
Load
Example 16
Load
Select the control viewer template:
انتخاب فایل CSS تم:
Select the CSS theme styling:
نمایش گالری های تودرتو
Main panel
Set the maximum image width for resizing:
Set the maximum image height for resizing:
 
Thumbnails
Thumb width:
Thumb height:
Thumbnails position:
Thumbnails position:
Thumbnail strip width:
Thumbnail strip height:
Show title in thumbnail:
Position:
Expand to 100% width:
Gallery title and description
نمایش عنوان گالری:
نمایش توضیحات گالری
Gallery title and description position:
Gallery title and description position:
Gallery title and description height:
Position:
Expand to 100% width:
Title and description
نمایش عنوان آیتم:
نمایش توضیح آیتم:
Title and description position:
Title and description position:
Title and description height:
Position:
Expand to 100% width:
Navigation
Show navigation arrows:
Buttons
نمایش دکمه های اشتراک گذاری inside Image:
Show Facebook button:
Show Google Plus button:
Show Twitter button:
Display email button:
Display download button:
Effects
Image transition effect:
Transition speed:
Autoplay
Autoplay:
Autoplay interval:
Video options
Play video embedded in page or play video in lightbox:
Select video player:
Video scaling:  
Select video player skin:
Start to play video on page load:
Initial video volume:
Audio options
Play audio embedded in page or play audio in lightbox:
Start to play audio on page load:
تمام صفحه
Enable fullscreen:
Enable thumbnail and category auto hide.
Tooltips
Show tooltips on thumbnail mouse over:
Show title in tooltips:
 
نمایش توضیحات در tooltips:
 
Tooltips position:
 
Tooltips style:
 
نمایش تصاویر کوچک داخل lightbox:
نمایش توضیح تصویر در lightbox:
نمایش توضیح مطلب در lightbox
هنگام کلیک تصاویر در lightbox باز نشود و لینک آن ها باز شود
باز کردن لینک در پنجره جدید:
No action on mouse click no main image panel:
Randomize media positions on every page load:
Thumbnails will be desaturated.
Touch & swipe:
Main image resize:


Align image in main panel:
Select media sorting options:
 

ذخیره یا بارگزاری تنظیمات از فایل یا ماژول دیگر