جهت استفاده از مراکز اقامتی طرف سازمان با شماره هایی که داخل پوستر درج شده است تماس حاصل فرمائید: 

 

 

 

 

جهت استفاده از مراکز اقامتی تحت پوشش سازمان با شماره هایی که داخل پوستر درج شده است تماس حاصل فرمائید: