سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی امور صنفی و حرفه‌ای جامعه پرستاری ایران است. این سازمان بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1380 تشکیل شد و هر دوره فعالیت سازمان نظام پرستاری چهار سال است.

رشد و تعالی حرفه پرستاری، حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران، ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران، آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران، اجرای موازین و ارزش‌های اسلامی در بخش پرستاری، کوشش در اجرای صحیح و دقیق مقرارت و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری و همکاری با سازمانها و مؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی پرستاری از اهداف تشکیل این سازمان است.

تشکیلات سازمان نظام پرستاری شامل شورای عالی، رئیس کل، هیئت مدیره و کمیسیون‌های تخصصی است. اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری با رأی مجمع عمومی این سازمان متشکل از نمایندگان هیئت مدیره‌ها به مدت چهار سال انتخاب می شوند. شورای عالی نظام پرستاری متشکل از 25 نفر عضو اصلی از کادر پرستاري است که شامل 18 نفر کارشناس و بالاتر، 5 نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبري که با راي اکثریت مجمع نمایندگان هیاتهاي مدیره شهرستانها انتخاب می شوند.  

یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده ای به معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز به عنوان اعضای شورای عالی این سازمان معرفی می شوند. 

شورای عالی نظام پرستاری دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر است که از بین اعضاي شورا با رأی اکثریت نسبی براي مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.